Hoge Gezondheidsraad vraagt extra aandacht voor tinnitus

29 jun 2017

De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, heeft een advies uitgebracht waarin zij extra aandacht vragen voor tinnitus of oorsuizen binnen het zorgstelsel. Prof. Van de Heyning, diensthoofd NKO (UZA), en Annick Gilles, professor audiologie (UZA/UAntwerpen), werkten intensief mee aan het rapport.

Tinnitus of oorsuizen is een wijd verbreide aandoening. Naar schatting heeft in België tien tot dertig procent van de bevolking er (voortdurend) last van. Eén op de zes patiënten ervaren hun tinnitus als erg hinderlijk en leidend tot een verminderde kwaliteit van leven. 

Oorzaken

Tinnitus verwijst naar het waarnemen van geluid zonder de aanwezigheid van een geluidbron in de omgeving. Het ervaren van oorsuizen is geen welomschreven ziekte maar eerder een symptoom van een onderliggende aandoening of functiestoornis. Zo kan het gehoororgaan beschadigd zijn, of wordt een geluidsprikkel niet naar behoren verwerkt via het centrale zenuwstelsel. Maar ook stress en emotie kunnen een oorzaak zijn. 

Naast de invloed van het ouder worden, een oorziekte of een hersenaandoening, wordt het gehoor voornamelijk aangetast door blootstelling aan geluid. Muziekliefhebbers die geregeld discotheken, concerten of festivals bezoeken, krijgen vaak voor kortere of langere tijd met tinnitus te maken. Ook luisteren naar muziek via MP3-spelers of smartphones verhoogt het risico op oorsuizen. 

Volksgezondheidsprobleem

Tinnitus is volgens de Hoge Gezondheidsraad een belangrijk volksgezondheidsprobleem dat meer onderzoek vraagt. Professor Paul Van de Heyning, diensthoofd NKO aan het UZA, stelt: “Tinnitus is een wijdverbreid fenomeen in België en kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. De aandoening  heeft uiteenlopende oorzaken of combinaties van oorzaken. Bovendien kunnen de huidige behandelingen wel tot vermindering van de klachten leiden, maar ze niet volledig wegnemen.”

Geluidsnormen

Om gehoorschade door bovenmatige geluidsblootstelling te voorkomen, is gepaste regelgeving noodzakelijk. De Hoge Gezondheidsraad adviseert de Waalse overheid om de geluidsnormen die in het Brusselse Gewest en in Vlaanderen gelden, over te nemen. De doeltreffendheid van de regelgeving kan alleen maar vergroten indien er een uniforme benadering voor heel België geldt. 

Bovendien vraagt De Raad om extra in te zetten op bewustwording en het informeren van de bevolking, jongvolwassenen en adolescenten in het bijzonder.

Voorkomen

Een zomer vol festivals staat voor de deur. Hoe kan je nu zelf een constante piep voorkomen? 

“85% van de jongeren ervaart tijdelijk oorsuizen na het uitgaan, toch draagt slechts één op 20 gehoorbescherming”, zegt Annick Gilles, audioloog. "Hét grote probleem is dat jongeren tijdelijk oorsuizen niet ervaren als een probleem, laat staat als een duidelijk signaal van overbelasting. Pas wanneer ze permanent gehoorschade hebben opgelopen, zijn ze zich bewust van de risico's. Helaas te laat.”

"Het gebeurt dat iemands gehoor volledig lijkt gerecupereerd, maar dat er toch een minuscule en niet-meetbare schade is. Bij herhaaldelijke en onbeschermde blootstelling aan harde geluiden kan het gebeuren dat de grens alsnog wordt overschreden en dat er uiteindelijk wel gehoorverlies meetbaar is."

Gehoorschade is onomkeerbaar. Annick Gilles raadt iedereen aan zijn gehoor te beschermen. "Ik wil niet meteen iedereen aanzetten om hele dure, op maat gemaakte oordoppen aan te schaffen, maar zeker wel een betrouwbare bescherming te kiezen. Als je bijvoorbeeld maar af en toe naar een concert of een fuif gaat, lijkt het me niet nodig om 170 euro neer te tellen. Ga je wekelijks naar een concert of fuif, dan is het absoluut wel nodig oordoppen op maat te laten maken."

Eerste hulp bij oorsuizen

Indien je oorsuizen ervaart, kan je in de eerste plaats bij je huisdokter terecht. Het herkennen van tinnitus en het vaststellen van de klachten door de huisdokter, kan volgens De Raad wel beter. 

Wanneer tinnitus duidelijk de kwaliteit van je leven aantast, word je best doorverwezen naar een NKO-specialist (neus-, keel- en oorspecialist). Die kan, vaak in samenwerking met een gespecialiseerd audioloog, de achtergrond van je klachten achterhalen en behandelwijzen voorstellen. 

Doeltreffende behandelingen liggen nog niet voor handen en de huidige behandelingen zijn vaak enorm complex. Daarom is ondersteuning van een multidisciplinair expertisecentrum aangewezen. Het expertisecentrum kan de specialist die jou behandelt bijstaan of de behandeling overnemen. Een verdere taak van het expertisecentrum is het coördineren van onderzoek.